ตัวอย่างรายงานจาก โปรแกรมบัญชี Express

 
ลูกค้าสามารถเลือกดูตัวอย่างแบบฟอร์ม หรือรายงานที่มาพร้อมกับชุดโปรแกรม ได้ตามหัวข้อด้านล่างค่ะ ซึ่งตัวอย่างดังกล่าว เป็นเพียงบางส่วนของรายงานที่โปรแกรมมีให้เท่านั้นค่ะ (ของจริงมีอีกเพียบ)
ลำดับที่ รายละเอียด
1. แบบฟอร์มเอกสารด้านการขาย    
  ใบเสนอราคา    
  ใบสั่งขาย    
  ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี แบบมีเส้น    
  ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี แบบไม่มีเส้น (ฟอร์มสำเร็จรูป)    
  ใบเสร็จรับเงิน    
  ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี    
  ใบลดหนี้/รับคืนสินค้า    
  ใบเพิ่มหนี้    
2. แบบฟอร์มเอกสารด้านซื้อ    
  ใบสั่งซื้อ    
  ใบจ่ายเงินมัดจำ    
  หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย    
  ใบรับสินค้า    
  ใบจ่ายเงิน    
  ใบเพิ่มหนี้    
  ใบรับวางบิล    
  ใบสำคัญจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    
3. แบบฟอร์มเอกสารด้านสต็อค    
  ใบเบิกวัตถุดิบเพื่อผลิต    
  ใบรับสินค้าจากการผลิต    
  ใบปรับปรุงต้นทุนสินค้า    
4. รายงานเกี่ยวกับเช็ค    
  ใบนำฝากเช็ค    
  รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร    
  รายงานเช็ครับ    
  รายงานเช็คจ่าย    
5. รายงานเจ้าหนี้    
  รายงานสินค้าค้างรับ    
  ใบรับวางบิล    
  รายงานการจ่ายชำระหนี้    
  รายงานยอดเจ้าหนี้คงค้าง    
6. รายงานด้านภาษี    
  รายงานภาษีซื้อ    
  รายงานภาษีขาย    
  ใบต่อ ภงด. 3, 53    
  แบบยื่นรายการ ภงด. 3, 53    
7. รายงานบัญชี    
  สมุดรายวันขาย    
  สมุดรายวันรับ    
  สมุดรายวันซื้อ    
  สมุดรายวันจ่าย    
  ใบเบิกเงินสดย่อย    
  ใบเบิกชดเชยเงินสดย่อย    
  รายงานสมุดรายวัน    
  สรุปยอดเคลื่อนไหว    
  รายงานแยกประเภททั่วไป    
  งบทดลอง BAL    
  งบดุล    
  งบกำไรขาดทุน    
  งบวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน    
  กระดาษทำการ    
  สมุดเงินสดย่อย    
  รายงานค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา    
8. รายงานลูกหนี้    
  ใบตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ    
  รายงานสินค้าค้างส่ง    
  ใบกำกับภาษี ถึงกำหนดเรียกเก็บเงิน    
  ใบวางบิล    
  รายงานการรับชำระหนี้ เรียงตามวันที่    
  รายงานการรับชำระหนี้ เรียงตามพนักงานขาย    
  ลูกหนี้คงค้างแบบสรุป    
  รายงานสถานะลูกหนี้    
  รายการเคลื่อนไหวลูกหนี้    
  รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ (แยกตามลูกค้า)    
9. รายงานวิเคราะห์ยอดขาย    
  รายงานวิเคราะห์ยอดขาย    
  ประวัติการขาย แยกตามสินค้า    
  รายงานสรุปยอดขายเชื่อ แยกตามลูกหนี้    
  สรุปยอดขายประจำงวด    
  รายงานจัดลำดับยอดขาย    
  รายงานสรุปยอดขาย    
10. รายงานวิเคราะห์ยอดซื้อ    
  รายงานประวัติการซื้อ แยกตามสินค้า    
  รายงานสรุปยอดซื้อ แยกตามผู้จำหน่าย    
11. รายงานสินค้า    
  รายงานสินค้าและวัตถุดิบแยกตามคลัง    
  รายงานรับ – จ่ายสินค้าแยกตามแผนก    
  สินค้าคงเหลือ แยกตามรหัสสินค้า    
  สรุปยอดเคลื่อนไหวสินค้า เรียงตามรหัสสินค้า    
  รายงานสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ แยกตามผู้จำหน่าย    
 
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายงาน และฟอร์ม ที่มาพร้อมกับตัวโปรแกรม ยังมีรายงานอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งลูกค้าสามารถออกแบบรายงานเองได้
สนใจสินค้า สอบถามเพิ่มเติมโทร. 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.